Skip to main content

Vann og slam fra anleggsdrift

Ukontrollert utslipp av tunnel vann eller boreslam, eller vann fra gravegroper vil ved utslipp på land eller i vann kunne forårsake fysisk / kjemisk forurensning med uønskede konsekvenser for miljøet.

Vi tilbyr renseløsninger tilpasset det enkelte prosjekt, med konfigurasjoner for henholdsvis tunnelvann, boreslam eller vann fra byggeplass.

Anleggene utformes på en slik måte at vann og slam behandles effektivt i henhold til myndighetskrav. Prosessen muliggjør gjenbruk av vann, ved at slam fjernes og vannet nøytraliseres. I tillegg produseres en tørr filterkake som er lett transporteres og som gir reduserte deponikostnader.

Designkriteier vil blant annet være:
Mengde vann som skal behandles
Partikkelmengde og størrelsesfordeling i vannet
pH I vannet;
Utslippsgrenser (ppm);
Mengden av slam som skal behandles
Resultatene av laboratorietester

Prosess (tilpasses behov)
Sedimentasjonstanker
Kondisjoneringstanker
Hydrosykloner
Filterpresser
Pumper for vann og slam
Dosering av kondisjoneringskjemikalier.