Skip to main content

Avvanning av slam

Rensing og behandling av vann og slam

Separation Technology AS avvanner slam med mobile containerbaserte filterpresser. Vi har filterpresser av ulik størrelse som tilpasses behovet i hvert enkelt prosjekt.

Avvannig av avløp og slam med filterpresser er en innarbeidet og effektiv metode. Deponering av slam utgjør en betydelig kostnad, og det er derfor økonomisk og miljømessige insentiv for å redusere mengden som må deponeres. Anvendelse av filterpresser resulterer i et relativt tørt slam og er derfor en effektiv løsning på dette problemet. Sammenlignet med andre avvanningsmetoder med samme effektivitet gir filterpresser et mindre forbruk av kjemikalier og energi.

Vi optimaliserer både avvannings- og filtreringsprosessen i vårt laboratorium.

Eksempler på slamtyper:

  • Biorest fra biogassanlegg
  • Slam fra vannrenseanlegg
  • Slam fra avløpsrensing
  • Oljeholdig slam
  • Slam fra fiskeoppdrett
  • Ulike type landbruksslam
  • Slam fra tunnelvask/tunneldrift